Mikä ihmistä motivoi?

motivaatio

Ihmisen psyykkisiin tapahtumiin kuuluvat tiedonkäsittely (kognitiiviset toiminnot) eli havainnot , muisti, ajattelu, kieli ja oppiminen. Tunneperäiset (emootiot) kuuluvat myös psyykkisiin toimintoihin sekä motivaatio, joka virittää toimintaan. Tässä kirjoituksessa perehdyn tarkemmin motivaatioon.

Motivaatio tarkoittaa toiminnan psyykkistä syytä, perustuu ihmisen aktiivisuuteen asettaa tavoitteita. Motivaation syntymiseen tarvitaan varsinkin alussa riittävää tietopohjaa ja taitojen oppimista. Alussa on hyvä myös arvioida omia mahdollisuuksiaan, taitoja ja voimavaroja päästä tavoitteisiin.

Motivaatio on läheisessä yhteydessä yksilön minäkäsitykseen ja itsetuntoon. Kun ihminen on motivoitunut, hän haluaa silloin ponnistella kohti päämäärää. Hän tekee sitä mielellään ja saattaa ylittää sekä omat että muiden odotukset.

Tavoitteet lähtevät itsestä, kukaan muu ei voi määrittää tavoitteitasi.

Motivaatio antaa voimavaroja ja energiaa. Motivaation syntymiseen tarvitaan myös tunteita, tunteet antavat toimintaan energiaa, voimaa ponnistella tavoitteita kohti. Ihminen harkitsee toimintansa ja tavoitteensa sen perusteella, millaiseksi hän kokee asemansa. Motivoitunut toiminta suuntautuu aina kohti päämäärää ja siihen sitoudutaan. Myös muiden tuki on erittäin tärkeää.

Motivaatio ja tunteet liittyvät läheisesti toisiinsa. Psyykkeen toiminta on taas yhteydessä elimistön toimintaan.

Motivaatio voidaan jakaa osiksi tarkastellaksemme sitä tarkemmin. Motivaation löytämiseksi on hyvä olla lähtökohtaisesti itselle tärkeä tavoite, joka oikeasti herättää tunteita. Pinnalliset tavoitteet, kuten kiinteytyminen tai laihtuminen eivät itsessään välttämättä ole kovin hyviä tavoitteita. Tarvitaan jotain konkreettisempaa, johon voi sitoutua ja mikä on mitattavissa.

motivoiva

Esimerkki tavoitteen laatimisesta:

“Haluan laihtua ja kiinteytyä”

“Haluan laihtua 5 kg ja ympärysmittani kaventuvat entisestä.”

“Haluan laihtua 5 kg 4-5 kuukauden aikana ja samalla toivon ympärysmittoihini tulevan muutosta.”

Mikä näistä yllä olevista sinusta on konkreettisin, johon on helpoin sitoutua? Tämän lisäksi on hyvä pitää tavoite aina mielessä, on siis hyvä asettaa tavoite näkyvälle paikalle, jotta muistat sen päivittäin. Tavoitteita on hyvä olla vain muutamia, liian moni sotkee vain suunnitelmia.

Tavoite on hyvä jakaa myös osiin osatavoitteiksi, tämä edistää tavoitteen saavuttamista. Pidä mielessä myös, että positiivinen asenne, realismi ja suoritusten arviointi (esim. lihaskuntotestein tai muilla mitattavilla menetelmillä) tukee kehitystäsi ja pitää motivaatiota yllä.

Välillä tarvitaan ulkopuolisen ihmisen arviota, jolloin voidaan tehdä alkukartoitus ja tämän jälkeen seurata kehitystä. Itse helposti sokeutuu tilanteeseen ja toisen arvio tilanteesta pitää tavoitteen selkeämmin mielessä.

personal trainer Raisio

Erilaisten asioiden tavoittelu ja arvostaminen lisäävät ihmisen yksilöllisyyttä.

Kun tavoitteet ja osatavoitteet ovat mietittynä, on hyvä pohtia selviytymismahdollisuuksia tavoitteiden toteuttamisen suhteen. Usein haastava tai kiireinen elämäntilanne estää tavoiteisiin pääsemisen. Mieti, mitä asioita sinä voit muuttaa saadaksesi aikaa tavoitteiden toteutumisen? Voiko joitakin asioita muuttaa vai pitääkö tavoitteita helpottaa siten, että tavoitteiden saavuttaminen on helpompaa tässä tilanteessa.

Tunteista saa energiaa toimintaan. Aluksi tunnereaktiot voivat olla jopa negatiivisia, jos huonoja kokemuksia on kertynyt tältä alueelta. Näistä on hyvä keskustella jonkun kanssa, se usein helpottaa. Pikku hiljaa kehityksen myötä tunnereaktiot muuttuvat positiivisiksi, kun huomaa kehittyvänsä ja saa muilta tarvittavaa tukea.

Minäkäsitys ja itsetunto vaikuttavat tavoitteisiin pääsemiseen, tätä puolta ei pidä unohtaa, toisten ihmisten tuki on siksi myöskin todella tärkeää. Uuden oppiminen vie aikaa, mutta on hyvä opetella asiat hyvin motivaation heräämisen kannalta. Pyri löytämään ymmärrys siitä, miksi joitakin asioita tehdään, tämä helpottaa oppimista ja elämätapamuutoksesi on pysyvämpää.

Motivaation edellytykset

  1. Tavoite (itselle tärkeä)
  2. Selviytymisennuste (mahdollisuudet, voimavarat ja taidot)
  3. Tunnelataus (energia)
  4. Osatavoitteet (positiivinen asenne, realismi, suoritusten arviointi)
Tsekkaa myös Sinnablogin aikaisempi kirjoitus Miten motivoidutaan